PRIVACYDOCUMENT

M.i.v. 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese Privacywet, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Als therapeut dien ik aan een aantal voorwaarden te voldoen, vanwege het vastleggen van uw gegevens in uw cliëntendossier.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg.

Dit is ook de wettelijke plicht door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden er in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik na expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.

Ik doe mijn best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht/ beroepsgeheim.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing/ intervisie
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres, postcode en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling. Bijvoorbeeld: ‘Voor natuurgeneeskundig consult/ behandeling’.
 • De kosten van een consult
 • Verzekeringsnummer
 • Zorgverzekeraar